Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego


Z dniem 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), wdrażająca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90) zmienionej dyrektywą 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 175/1). Celem nowej ustawy jest zapewnienie bardziej przejrzystych i łatwiejszych w stosowaniu rozwiązań dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w celu ich ponownego wykorzystywania

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej;
 2. udostępniona w inny sposób aniżeli określona w pkt. 1, np.: wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej;
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

Dla informacji sektora publicznego udostępnianych w BIP SKO lub udostępnianych w sposób inny niż w BIP SKO:

Jeśli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w powyższy sposób nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle ich pochodzenia, np.: adresie www BIP podmiotu; czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, a w przypadku gdy informacją powtórnie wykorzystywaną jest orzeczenie administracyjno-prawne- podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do podania daty jego wydania, sygnatury akt sprawy oraz przestrzegania dalszego udostępniania informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 2. informowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej (podanie kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji);
 3. podania zakresu odpowiedzialności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za udostępniane lub przekazywane informacje.

Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek:

 1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy: 
  1. informacja sektora publicznego nie została udostępniona w BIP SKO, lub
  2. informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób, niż określony w lit. a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, lub
  3. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, lub
  4. informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 1. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego powinien zawierać:.
  1. nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego;
  2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
  6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

 1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 2. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku. 
 3. Informacje sektora publicznego udostępnia się, w celu ich ponownego wykorzystania, bezpłatnie. Jednak jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego, w szczególności: koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych, czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej rozpatrując wniosek o ponowne wykorzystanie:

 1. przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami  ponownego wykorzystania informacji publicznej;
 2. przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania oraz wysokość opłat w przypadku gdy przygotowanie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów;
 3. odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystania informacji publicznej.

III. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu:

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 2. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu SKO w B-B, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.
 3. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. 2016r. poz. 718) z tym, że:

 

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Wójcik , w dniu:  14‑06‑2017 13:49:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: pasz@finn.pl tel.:- fax: -
, w dniu:  14‑06‑2017 13:49:52
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2017 13:58:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie